Έπιπλα Videnov |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο Παιχνίδι "Ώρα για δώρα "

που διοργανώνει η εταιρία «Έπιπλα  Videnov»

 

Η εταιρία «Mebeli Videnov EOOD» εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Βουλγαρίας με έδρα επί της οδού Yagoda 6, Υambol, 8600, 21 Blvd Evropa,  με ΑΦΜ στην Βουλγαρία 128621398   και στην Ελλάδα EL 996964557 (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή «Έπιπλα Videnov»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου (εφεξής το «Παιχνίδι» ή η «Προωθητική Ενέργεια») που θα διεξαχθεί στο «Instagram» και συγκεκριμένα στη σελίδα της «Mebeli Videnov EOOD» https://instagram.com/videnov.gr?igshid=YmMyMTA2M2Y=. / (εφεξής «Ιστότοπος).

Με τη συμμετοχή στο Παιχνίδι, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους.

 

Άρθρο 1. - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ.

 Διοργανωτής είναι η εταιρία με την επωνυμία «Mebeli Videnov EOOD», που εδρεύει στη Βουλγαρία Yagoda 6, 8600 Yambol με ΑΦΜ στη Βουλγαρία 206461013  και στην Ελλάδα EL 996703100.

 

Άρθρο 2. - ΠΑΙΧΝΙΔΙ (χωρίς αγορά προϊόντος).

2.1 Η  Έπιπλα Videnov διοργανώνει ένα Παιχνίδι με την ονομασία «Ώρα για δώρα» που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram με τη λήξη του οποίου θα δοθούν τρία (3) δώρα σε τρεις (3) νικητές, έκαστος των οποίων θα λάβει από ένα ρολόι τοίχου της «Έπιπλα Videnov». Μπορείτε να συμμετάσχετε στο  Παιχνίδι ικανοποιώντας όλους τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Το Παιχνίδι διοργανώνεται την περίοδο από 14.10.2022 έως 19.10.2022. Ανακοίνωση νικητών θα λάβει χώρα στις 20.10.2022. Για τη συμμετοχή στο Παιχνίδι, απαιτείται σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Παιχνιδιού, στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Instagram.

2.2 Η συμμετοχή στο παιχνίδι δεν σχετίζεται με την αγορά/χρήση αγαθών ή/και υπηρεσιών του Διοργανωτή από τους συμμετέχοντες ή/και τον νικητή.

 

Άρθρο 3. – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στo Παιχνίδι έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της εταιρίας «Mebeli Videnov EOOD» και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει κάποιος μέρος στo Παιχνίδι, εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο  Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. Η συμμετοχή στo Παιχνίδι προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι του Instagram σε σχέση με αυτήν τo Παιχνίδι.

3.3 Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Παιχνίδι κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3.4 Η συμμετοχή στo Παιχνίδι προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Παιχνιδιού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3.5  Για τη συμμετοχή στο Παιχνίδι δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τον διοργανωτή ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

 

Άρθρο 4. – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Στις 14.10.2022 Ο Διοργανωτής  θα δημοσιεύσει ανάρτηση με ερώτηση στην επίσημη σελίδα του στο στο Instgram / https://instagram.com/videnov.gr?igshid=YmMyMTA2M2Y=. /. Κάθε συμμετέχων στο Παιχνίδι πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις βάσει της ανάρτησης, κατά την περίοδο από 14.10.2022 έως και την 19.10.2022, ώρα 23:59 (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας ημέρας). / https://instagram.com/videnov.gr?igshid=YmMyMTA2M2Y= / για να δικαιούται να λάβει μέρος στην κλήρωση.

4.2  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και, μετά την πάροδο της ημερομηνίας και ώρας λήξης της προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

4.3 Για να συμμετάσχει στο παιχνίδι, ο συμμετέχων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

                                i.            Το φυσικό πρόσωπο να έχει έγκυρη εγγραφή (προσωπικό προφίλ) στο www.instagram.com. Η εγγραφή στο Instagram πραγματοποιείται σύμφωνα με τους γενικούς όρους και κανόνες.

                                ii.            Να δώσει μία απάντηση στην ερώτηση "Ποιο προϊόν από το ψηφιακό μας φυλλάδιο σας αρέσει περισσότερο και γιατί;" μέσω ενός σχολίου κάτω από την ανάρτηση έναρξης του παιχνιδιού.

                                 iii.            Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στο Παιχνίδι.

4.4  Όποιος έχει ακολουθήσει σωστά τους όρους του Παιχνιδιού και συμμορφώνεται με αυτούς τους Κανόνες συμμετέχει στην κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα 3 δώρα

4.5  Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι μπορεί να συμμετέχει καθημερινά καθ’ όλη την περίοδο του παιχνιδιού.

4.6  Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων έχει υποβάλει ψευδή δεδομένα ή έχει παραβιάσει ή παρακάμψει με άλλον τρόπο τους κανόνες συμμετοχής στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει έναν τέτοιο συμμετέχοντα από το Παιχνίδι.

 

 

Άρθρο 5. - ΔΩΡΑ

5.1 Ο συνολικός αριθμός των βραβείων είναι 3 (τρία) διακοσμητικά ρολόγια που παρέχονται από τον Mebeli Videnov.

5.2 Το βραβείο "ρολόι τοίχου" αντιπροσωπεύει μη χρηματικό εισόδημα που υπόκειται σε τελικό φόρο σύμφωνα με το άρθρο. 38, παράγραφος 14 του Νόμου για τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων.

5.3 Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5.4 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, ο Διοργανωτής δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο αντίστοιχης αξίας με το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή ή τρίτων ο Διοργανωτής δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

5.5 Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Παιχνιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Παιχνιδιού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Παιχνιδιού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

Άρθρο 6 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Το παιχνίδι διοργανώνεται και διεξάγεται για την επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

Άρθρο 7. - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

7.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Διοργανωτή, και όσων συμμετέχουν στο Παιχνίδι, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό.

7.2 Η διεξαγωγή και η συμμετοχή στο Παιχνίδι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους και τους κανόνες που καθορίζονται παρακάτω.

7.3  Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του επάθλου με το χρηματικό του ισοδύναμο.

7.4 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τροποποιούνται και συμπληρώνονται από τους Διοργανωτές.

7.5 Η ισχύς των τροποποιήσεων και προσθηκών ισχύει και δεσμεύει τους συμμετέχοντες από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο www.videnov.gr

7.6 Οι Κανόνες του Παιχνιδιού είναι υποχρεωτικοί και είναι πανομοιότυποι για όλα τα Μέλη.

 

Άρθρο 8 – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ

8.1 Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές έκαστος των οποίων θα λάβει ένα από τα τρία (3) ως άνω δώρα και τρεις (3) επιλαχόντες.

8.2 Κάθε ένας συμμετέχων μπορεί να κερδίσει το μέγιστο, ένα βραβείο.

8.3 Ο διοργανωτής θα ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στη σελίδα του Instagram (www.instagram.com/videnov.gr). Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Παιχνιδιού, στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή. Καθένας από τους νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή μέσω προσωπικού μηνύματος μέσω της πλατφόρμας  Instagram εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των νικητών. Εάν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν με τους Διοργανωτές εντός αυτής της περιόδου, θα χάσουν το έπαθλο και ο Διοργανωτής θα ανακηρύξει τον νικητή συμμετέχοντα ως αποθεματικό. Τα έπαθλα θα παραδοθούν από τους Διοργανωτές στη διεύθυνση και στα στοιχεία επικοινωνίας που θα καθορίσουν οι νικητές.

8.4  Τα έπαθλα αποστέλλονται στη διεύθυνση που υποδεικνύουν οι νικητές με courier εντός 10 ημερών από την παραλαβή των προσωπικών δεδομένων από τον Νικητή. Η παραλαβή του δώρου γίνεται μόνο στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, προσωπικά από το άτομο που συμμετείχε στο Παιχνίδι. Για την παραλαβή του δώρου, ο Νικητής παρουσιάζει στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών την ταυτότητά του, προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητα και την ηλικία του Νικητή. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή καθυστερήσεις στην παροχή ή/και παραλαβή των δώρων λόγω υπαιτιότητας του σχετικού εξωτερικού συνεργάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Νικητής υποχρεούται να ζητήσει από τον Διοργανωτή πληροφορίες για τον σχετικό εξωτερικό συνεργάτη του Διοργανωτή και να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του.

8.5 Με την παραλαβή του δώρου, κάθε νικητής υπογράφει πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, το οποίο πιστοποιεί την παράδοση του δώρου, καθώς και παρέχει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την εκπλήρωση φορολογικών λογιστικών απαιτήσεων σχετικά με το εν λόγω έπαθλο (τρία ονόματα και ενιαίο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης - EGN ).

8.6 Εάν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την παραλαβή του δώρου ή το άτομο δεν βρεθεί στη διεύθυνση που έχει υποδείξει μέσα σε δύο επισκέψεις, χάνει το δικαίωμα να λάβει το έπαθλο και ο Διοργανωτής δεν οφείλει καταβολή αποζημίωσης για αυτό.

 

Άρθρο 9 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

9.1 Την επεξεργασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε σχέση με τη συμμετοχή στο Παιχνίδι αναλαμβάνει ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής, ο ίδιος ή/και μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων προσώπων από αυτόν θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων που αυτοί θα υποδείξουν κατά την διάρκεια του Παιχνιδιού, στην έδρα της που βρίσκεται στην Yambol, 8600, 21 Blvd Evropa. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

9.2 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

9.3 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του Διοργανωτή και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

9.4 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

9.5 Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή, ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι (ανάλογα με το περιεχόμενο της ανάρτησης του Συμμετέχοντα) το όνομα χρήστη στο Instagram, όνομα και επώνυμο χρήστη, εικόνα χρήστη ή/και τρίτου προσώπου. Κάθε σχόλιό του κάτω από το post της προωθητικής ενέργειας, η οποία φιλοξενείται στην σελίδα https://instagram.com/videnov.gr?igshid=YmMyMTA2M2Y= αποτελεί αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων και της ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και συνιστά θετική ενέργεια που δηλώνει ότι συναινεί στην παρούσα επεξεργασία του των δεδομένων του.

9.6 Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από το Διοργανωτή να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματά του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο παιχνίδι. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες δύνανται να αξιώσουν οποιαδήποτε στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που χρησιμοποιούνται για προωθητικούς σκοπούς και τη διαγραφή τους από το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας (newsletter). Ο Διοργανωτής από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

9.7 Με το γεγονός της συμμετοχής του στο παιχνίδι, ο συγκεκριμένος συμμετέχων δηλώνει ότι πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων κανόνων, ότι συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα δώσει θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Διοργανωτή του παιχνιδιού, με την ιδιότητά του ως ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, καθώς και που έχει εξοικειωθεί με τους παρόντες κανόνες, συμφωνεί με αυτούς και τους αποδέχεται, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να συμμορφώνεται με αυτούς.

9.8 Ο διοργανωτής λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Παιχνίδι.

9.9 Όλα τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται μέσω της σελίδας του Διοργανωτή για συμμετοχή στο Παιχνίδι καταστρέφονται εντός δύο μηνών από τη λήξη του Παιχνιδιού, με εξαίρεση τα e-mail των συμμετεχόντων που έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με προσφορές που προσφέρει η Videnov Furniture.

9.10  Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε στάδιο του παιχνιδιού, σε περίπτωση υποψίας απόπειρας κατάχρησης του δικαιώματος συμμετοχής στο παιχνίδι ή σε περίπτωση υποψίας παράνομων ενεργειών από συγκεκριμένο εγγεγραμμένο συμμετέχοντα, να διαγράψει μία, περισσότερες ή όλες τις αναρτήσεις του, αποκλείοντας έτσι τέτοιο υλικό από τη συμμετοχή στο Παιχνίδι. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής μπορεί να διατηρήσει τα στοιχεία του συμμετέχοντα με διαγραμμένη εγγραφή για ορισμένο χρονικό διάστημα.

9.11 Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ανακοινώνεται στον ιστότοπο των Διοργανωτών θα ισχύει για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με προσωπικά δεδομένα:

https://videnov.gr/page/politikh-aporrhtoy

9.12 Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι μόνο μία φορά με ένα σχόλιο. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Παιχνίδι.

 

Άρθρο 10 – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

10.1 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την αδυναμία συμμετοχής στο Παιχνίδι για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου του (ανωτέρα βία, τυχαία γεγονότα, προβλήματα πρόσβασης και ποιότητας της σύνδεσης στο Διαδίκτυο κ.λπ.).

10.2 Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμά του αναφορικά με οποιεσδήποτε αξιώσεις από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

10.3 Διευκρινίζεται ότι η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram.

10.4  Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τερματίσει το Παιχνίδι ανά πάσα στιγμή για τεχνικούς λόγους, σχετικές αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, εντολές αρμόδιων κρατικών αρχών ή/και περιστάσεις ανωτέρας βίας, καθώς θεωρούνται γεγονότα και φαινόμενα που εξωτερικές, απρόβλεπτες και αναπόφευκτες και που καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση του θέματος αυτής της κλήρωσης. Ο Διοργανωτής υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τους Συμμετέχοντες με τον κατάλληλο τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Διοργανωτές δεν οφείλουν αποζημίωση στους Συμμετέχοντες.

 

Άρθρο 11 - Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

11.1 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

11.2 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας του Διοργανωτή δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθούν τα Δώρα ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, ο δε Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

Λοιποί Όροι

12.1 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στο Instagram. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Παιχνιδιού, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών. Οι τροποποιήσεις ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο https://videnov.gr/

12.2 Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο στο Instagram επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Παιχνιδιού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

12.3 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

12.4 Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Παιχνιδιού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Παιχνιδιού.

12.5 Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων στο Παιχνίδι ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας.


1
2.6 Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Παιχνιδιού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

 

12.7 Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί ο διοργανωτής στον Ιστότοπο  https://instagram.com/videnov.gr?igshid=YmMyMTA2M2Y=. /.

12.8 Για ό, τι δεν διευθετείται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του Παιχνιδιού, εφαρμόζονται οι Γενικοί όροι & Προϋποθέσεις της εταιρίας " Mebeli Videnov EOOD" που αναγράφονται στον ιστότοπο www.videnov.gr

12.9  Τυχόν νομικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων στο Παιχνίδι θα επιλυθούν με αμοιβαία συμφωνία, και εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, τα δύο μέρη θα πρέπει να παραπέμψουν τις διάφορες στα αρμόδια όργανα για την επίλυση της διαφοράς.

 

Σε ισχύ από 14.10.2022

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο Παιχνίδι "Ώρα για δώρα "

που διοργανώνει η εταιρία «Έπιπλα  Videno»v

 

Η εταιρία «Mebeli Videnov EOOD» εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Βουλγαρίας με έδρα επί της οδού Yagoda 6, Υambol, 8600, 21 Blvd Evropa,  με ΑΦΜ στην Βουλγαρία 128621398   και στην Ελλάδα EL 996964557 (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή «Έπιπλα Videnov»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου (εφεξής το «Παιχνίδι» ή η «Προωθητική Ενέργεια») που θα διεξαχθεί στο «Facebook» και συγκεκριμένα στη σελίδα της «Mebeli Videnov EOOD» https://www.facebook.com/videnov.gr (εφεξής «Ιστότοπος).

Με τη συμμετοχή στο Παιχνίδι, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους.

 

Άρθρο 1. - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ.

 Διοργανωτής είναι η εταιρία με την επωνυμία «Mebeli Videnov EOOD», που εδρεύει στη Βουλγαρία Yagoda 6, 8600 Yambol με ΑΦΜ στη Βουλγαρία 206461013  και στην Ελλάδα EL 996703100.

 

Άρθρο 2. - ΠΑΙΧΝΙΔΙ (χωρίς αγορά προϊόντος).

2.1 Η  Έπιπλα Videnov διοργανώνει ένα Παιχνίδι με την ονομασία «Ώρα για δώρα» που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook με τη λήξη του οποίου θα δοθούν τρία (3) δώρα σε τρεις (3) νικητές, έκαστος των οποίων θα λάβει από ένα ρολόι τοίχου της «Έπιπλα Videnov». Μπορείτε να συμμετάσχετε στο  Παιχνίδι ικανοποιώντας όλους τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Το Παιχνίδι διοργανώνεται την περίοδο από 14.10.2022 έως 19.10.2022. Ανακοίνωση νικητών θα λάβει χώρα στις 20.10.2022. Για τη συμμετοχή στο Παιχνίδι, απαιτείται σχόλιο κάτω από την αννάρτηση του Παιχνιδιού, στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook.

2.2 Η συμμετοχή στο παιχνίδι δεν σχετίζεται με την αγορά/χρήση αγαθών ή/και υπηρεσιών του Διοργανωτή από τους συμμετέχοντες ή/και τον νικητή.

 

Άρθρο 3. – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στo Παιχνίδι έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της εταιρίας «Mebeli Videnov EOOD» και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει κάποιος μέρος στo Παιχνίδι, εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο  Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. Η συμμετοχή στo Παιχνίδι προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Facebook, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι του Facebook σε σχέση με αυτήν τo Παιχνίδι.

3.3 Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Παιχνίδι κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3.4 Η συμμετοχή στo Παιχνίδι προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Παιχνιδιού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3.5  Για τη συμμετοχή στο Παιχνίδι δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τον διοργανωτή ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

 

Άρθρο 4. – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Στις 14.10.2022 Ο Διοργανωτής  θα δημοσιεύσει ανάρτηση με ερώτηση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook / https://www.facebook.com/videnov.gr /. Κάθε συμμετέχων στο Παιχνίδι πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις βάσει της ανάρτησης, κατά την περίοδο από 14.10.2022 έως και την 19.10.2022, ώρα 23:59 (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας ημέρας). / https://www.facebook.com/videnov.gr / για να δικαιούται να λάβει μέρος στην κλήρωση.

4.2  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και, μετά την πάροδο της ημερομηνίας και ώρας λήξης της προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

4.3 Για να συμμετάσχει στο παιχνίδι, ο συμμετέχων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

                            i.            Το φυσικό πρόσωπο να έχει έγκυρη εγγραφή (προσωπικό προφίλ) στο Facebook στη διεύθυνση Διαδικτύου www.facebook.com. Η εγγραφή στο Facebook πραγματοποιείται σύμφωνα με τους γενικούς όρους και κανόνες.

                            ii.           Να δώσει μία απάντηση στην ερώτηση "Ποιο προϊόν από το ψηφιακό μας φυλλάδιο σας αρέσει περισσότερο και γιατί;" μέσω ενός σχολίου κάτω από την ανάρτηση έναρξης του παιχνιδιού.

                            iii.          Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στο Παιχνίδι.

4.4  Όποιος έχει ακολουθήσει σωστά τους όρους του Παιχνιδιού και συμμορφώνεται με αυτούς τους Κανόνες συμμετέχει στην κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα 3 δώρα

4.5  Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι μπορεί να συμμετέχει καθημερινά καθ’ όλη την περίοδο του παιχνιδιού.

 

 

Άρθρο 5. - ΔΩΡΑ

5.1 Ο συνολικός αριθμός των βραβείων είναι 3 (τρία) διακοσμητικά ρολόγια που παρέχονται από τον Mebeli Videnov.

5.2 Το βραβείο "ρολόι τοίχου" αντιπροσωπεύει μη χρηματικό εισόδημα που υπόκειται σε τελικό φόρο σύμφωνα με το άρθρο. 38, παράγραφος 14 του Νόμου για τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων.

5.3 Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5.4 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, ο Διοργανωτής δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο αντίστοιχης αξίας με το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή ή τρίτων ο Διοργανωτής δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

5.5 Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Παιχνιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Παιχνιδιού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Παιχνιδιού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

Άρθρο 6 - ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Το παιχνίδι διοργανώνεται και διεξάγεται για την επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Άρθρο 7. - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

7.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Διοργανωτή, και όσων συμμετέχουν στο Παιχνίδι, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό.

7.2 Η διεξαγωγή και η συμμετοχή στο Παιχνίδι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους και τους κανόνες που καθορίζονται παρακάτω.

7.3  Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του επάθλου με το χρηματικό του ισοδύναμο.

7.4 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τροποποιούνται και συμπληρώνονται από τους Διοργανωτές.

7.5 Η ισχύς των τροποποιήσεων και προσθηκών ισχύει και δεσμεύει τους συμμετέχοντες από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο www.videnov.gr

7.6 Οι Κανόνες του Παιχνιδιού είναι υποχρεωτικοί και είναι πανομοιότυποι για όλα τα Μέλη.

 

Άρθρο 8 – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ

8.1 Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές έκαστος των οποίων θα λάβει ένα από τα τρία (3) ως άνω δώρα και τρεις (3) επιλαχόντες.

8.2 Ο διοργανωτής θα ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στη σελίδα του στο Facebook https://www.facebook.com/videnov.gr. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Παιχνιδιού, στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή. Καθένας από τους νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή μέσω προσωπικού μηνύματος μέσω της πλατφόρμας Facebook εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των νικητών. Εάν οι νικητές δεν επικοινωνήσουν με τους Διοργανωτές εντός αυτής της περιόδου, θα χάσουν το έπαθλο και ο Διοργανωτής θα ανακηρύξει νικητή τον συμμετέχοντα ως επιλαχόντα. Τα έπαθλα θα παραδοθούν από τους Διοργανωτές στη διεύθυνση και στο πρόσωπο επικοινωνίας που θα καθορίσουν οι νικητές.

8.3 Τα έπαθλα αποστέλλονται στη διεύθυνση που υποδεικνύουν οι νικητές με courier εντός 10 ημερών από την παραλαβή των προσωπικών δεδομένων από τον Νικητή. Η παραλαβή του δώρου γίνεται μόνο στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας, προσωπικά από το άτομο που συμμετείχε στο Παιχνίδι. Για την παραλαβή του δώρου, ο Νικητής παρουσιάζει στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών την ταυτότητά του, προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητα και την ηλικία του Νικητή. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή καθυστερήσεις στην παροχή ή/και παραλαβή των δώρων λόγω υπαιτιότητας του σχετικού εξωτερικού συνεργάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Νικητής υποχρεούται να ζητήσει από τον Διοργανωτή πληροφορίες για τον σχετικό εξωτερικό συνεργάτη του Διοργανωτή και να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του.

8.4 Με την παραλαβή του δώρου, κάθε νικητής υπογράφει πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, το οποίο πιστοποιεί την παράδοση του δώρου, καθώς και παρέχει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την εκπλήρωση φορολογικών λογιστικών απαιτήσεων σχετικά με το εν λόγω έπαθλο (τρεις ονόματα και ενιαίο αριθμό κοινωνικής ασφάλισης - EGN ).

8.5 Εάν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις  για την παραλαβή του δώρου ή το άτομο δεν βρεθεί στη διεύθυνση που έχει υποδείξει μέσα σε δύο επισκέψεις, χάνει το δικαίωμα να λάβει το έπαθλο και ο Διοργανωτής δεν οφείλει καταβολή αποζημίωσης για αυτό.

 

Άρθρο 9 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων έχει υποβάλει ψευδή δεδομένα ή έχει παραβιάσει ή παρακάμψει με άλλον τρόπο τους κανόνες συμμετοχής στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει έναν τέτοιο συμμετέχοντα από το Παιχνίδι.

 

Άρθρο 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

10.1 Την επεξεργασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε σχέση με τη συμμετοχή στο Παιχνίδι αναλαμβάνει ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής, ο ίδιος ή/και μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων προσώπων από αυτόν θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων που αυτοί θα υποδείξουν κατά την διάρκεια του Παιχνιδιού, στην έδρα της που βρίσκεται στην Yambol, 8600, 21 Blvd Evropa. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

10.2 Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για το Παιχνίδι ή/και την ανάδειξη των νικητών από το Διοργανωτή, με αυτοματοποιημένα ή όχι μέσα, είτε από τον ίδιο τον Διοργανωτή είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει ο Διοργανωτής κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτές δηλώσεις – συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον  νικητή. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο Παιχνίδι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς και συγκεκριμένα στη λήψη ενημερωτικών δελτίων (newletter) από την εταιρία. 

10.3 Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από το Διοργανωτή να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματά του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο παιχνίδι. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες δύνανται να αξιώσουν οποιαδήποτε στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που χρησιμοποιούνται για προωθητικούς σκοπούς και τη διαγραφή τους από το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας (newsletter). Ο Διοργανωτής από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

10.4 Με το γεγονός της συμμετοχής του στο παιχνίδι, ο συγκεκριμένος συμμετέχων δηλώνει ότι πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων κανόνων, ότι συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα δώσει θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Διοργανωτή του παιχνιδιού, με την ιδιότητά του ως ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, καθώς και που έχει εξοικειωθεί με τους παρόντες κανόνες, συμφωνεί με αυτούς και τους αποδέχεται, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να συμμορφώνεται με αυτούς.

10.5 Ο διοργανωτής λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Παιχνίδι.

10.6 Όλα τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται μέσω της σελίδας του Διοργανωτή για συμμετοχή στο Παιχνίδι καταστρέφονται εντός δύο μηνών από τη λήξη του Παιχνιδιού, με εξαίρεση τα e-mail των συμμετεχόντων που έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με προσφορές που προσφέρει η Videnov Furniture.

10.7  Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε στάδιο του παιχνιδιού, σε περίπτωση υποψίας απόπειρας κατάχρησης του δικαιώματος συμμετοχής στο παιχνίδι ή σε περίπτωση υποψίας παράνομων ενεργειών από συγκεκριμένο εγγεγραμμένο συμμετέχοντα, να διαγράψει μία, περισσότερες ή όλες τις αναρτήσεις του, αποκλείοντας έτσι τέτοιο υλικό από τη συμμετοχή στο Παιχνίδι. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής μπορεί να διατηρήσει τα στοιχεία του συμμετέχοντα με διαγραμμένη εγγραφή για ορισμένο χρονικό διάστημα.

10.8 Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ανακοινώνεται στον ιστότοπο των Διοργανωτών θα ισχύει για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με προσωπικά δεδομένα:

https://videnov.gr/page/politikh-aporrhtoy

10.9 Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι μόνο μία φορά με ένα σχόλιο. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Παιχνίδι.

10.10 Με τη δημοσίευση υλικού/ων για συμμετοχή στο παιχνίδι, κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει την αποδοχή αυτών των κανόνων για τη συμμετοχή στο παιχνίδι.

 

Άρθρο 11 – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

11.1 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την αδυναμία συμμετοχής στο Παιχνίδι για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου του (ανωτέρα βία, τυχαία γεγονότα, προβλήματα πρόσβασης και ποιότητας της σύνδεσης στο Διαδίκτυο κ.λπ.).

11.2 Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμά του αναφορικά με οποιεσδήποτε αξιώσεις από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

11.3 Διευκρινίζεται ότι η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.

11.4  Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τερματίσει το Παιχνίδι ανά πάσα στιγμή για τεχνικούς λόγους, σχετικές αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, εντολές αρμόδιων κρατικών αρχών ή/και περιστάσεις ανωτέρας βίας, καθώς θεωρούνται γεγονότα και φαινόμενα που εξωτερικές, απρόβλεπτες και αναπόφευκτες και που καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση του θέματος αυτής της κλήρωσης. Ο Διοργανωτής υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τους Συμμετέχοντες με τον κατάλληλο τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Διοργανωτές δεν οφείλουν αποζημίωση στους Συμμετέχοντες.

 

Άρθρο 12 - Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

12.1 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

12.2 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας του Διοργανωτή δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθούν τα Δώρα ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, ο δε Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

Λοιποί Όροι

13.1 Ο Διοργαωντής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο στο Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Παιχνιδιού, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών. Οι τροποποιήσεις ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο https://videnov.gr/

13.2 Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο στο Facebook επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Παιχνιδιού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

13.3 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

13.4 Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Παιχνιδιού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Παιχνιδιού.

13.5 Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων στο Παιχνίδι ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας.


1
3.6 Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Παιχνιδιού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

 

13.7 Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί ο διοργανωτής στον Ιστότοπο  https://www.facebook.com/videnov.gr.

 

13.8 Για ό, τι δεν διευθετείται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του Παιχνιδιού, εφαρμόζονται οι Γενικοί όροι & Προϋποθέσεις της εταιρίας " Mebeli Videnov EOOD" που αναγράφονται στον ιστότοπο www.videnov.gr

13.9  Τυχόν νομικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων στο Παιχνίδι θα επιλυθούν με αμοιβαία συμφωνία, και εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, τα δύο μέρη θα πρέπει να παραπέμψουν τις διάφορες στα αρμόδια όργανα για την επίλυση της διαφοράς.

 

Σε ισχύ από 14.10.2022

Ακολουθησε μας